Erstellt:
Aktualisiert:
Permalink: kreidefossilien.de/8

Suchergebnisse: "zeno"

Suchbereich: ? logische Verknüpfung: ? Ergebnisse pro Seite:

36 Ergebnis(se) für "zeno" gefunden

Hinweise zur Suche:
  1. Sollten keine Dokumente gefunden werden, bitte die Zahl der Suchbegriffe reduzieren.
  2. Verallgemeinern Sie gegebenenfalls ihre Suchbegriffe: anstelle von "Dresdner", lieber nach "Dresden" suchen, etc.
  3. TIPPS zur Suchfunktion
21.
Federwürmer & Kalkröhrenwürmer aus dem oberen Turon der sächsisch-böhmischen Kreide
kreidefossilien.de » News » kreidefossilien.de

Nahe der nordböhmischen Stadt Lovosice (dt. Lobositz im Ústecký kraj) befindet sich der Steinbruch Úpohlavy (Zementwerk). Der Kalksteinbruch wird derzeit durch die Firma Lafarge Cement betrieben und ist ein guter Fundpunkt für turone...

Late Turonian polychaete communities recorded in the hemipelagic sediments of the Bohemian Cretaceous Basin (Teplice Formation, Ohre and Dresden districts) JAN SKLENÄRt TOMÄS KOö & MANFRED JÄGER The relatively rich sabellid and serpulid polychaete oryctocenoses of the hemipelagic Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin are hereby revised. Seven ... 

22.
Perner, 1892. Über die Foraminiferen des böhmischen Cenomans [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Vorrede. Vor ungefähr 4 Jahren regte in mir mein hochgeehrter Lehrer, Prof. Dr. A. Frič, das Interesse an, die Foraminiferen der böhmischen Kreideformation zu studieren, als durch die Erweiterung der Kenntnisse über dieselben das...

 ... o klassifikaci Invertebrat ' pravil: ,.The progress of knoledge will eventually break down all sharp demarcations, and substitute series for divisions." A skutečně bylo nalezeno v nejnovější době při zkoumání velkých hlubin mořských na výpravě korvetty Challengera 2 ) takové množství zvláštních, spojovacích, přechodních typu. rodů ') Journal of Linnean ... 

23.
Mařík, 1901. Příspěvek k floře českého cenomanu [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Václav Mařík, 1901. Příspěvek k floře českého cenomanu [Beitrag zur Flora des tschechischen Cenomans]. Rozpravy Ceské Akademie v Praze, Trída II: Matematicko-prírodovedecká (Ceské Akademie) Praha 10 (3): 1-16.

Prispèvek к flore ceského cenomanu. Napsal V. Maíík. Práce z geologického ústavu prof. Woldficha. (S 2 tabulkami.) (Píedlozeno dne 16. listopadu 1900.) Predmluva. Jakkoli jiz vydány byly éetné práce o kfídové kvëtenë ceské, daleko nevyéerpáno bylo nesmírné floristické bohatství éeskych naleziáf této, ve vyvoji rostlinstva tak památné flory. V pfedlozené ... 

24.
Zázvorka, 1941. Acanthoceras ornatissimum (Stoliczka) aus der böhmischen Kreideformation
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Acanthoceras ornatissimum (Stol.) aus der böhmischenKreideformation.(Zusammenfassung des tschechischen Textes.) Im Jahre 1933 habe ich in Jeřábek's Ziegelei bei Raudnitz an der Elbe in den feinsandigen Kalksteinen der Stufe IVb den...

VĚSTNÍK KRÁLOVSKÉ CESKÉ SPOLECNOSTI NAUK TRIDA MATEMAT.ICKO-PRIRonoVEDECKÁ ROCNIK 1940 PRAHA 1941 NÁKLADE~I KRÁI.. OV8KÉ ČESKÉ SPOLI~CNOS1'I NAUK V KOMISI FRAN'fISKA :A,IVNÁCE Acanthoceras ornatissimum (Stoliczka) z české křídy. Dr. VLASTISLAV ZÁZVORKA. (Předloženo ve Roku 1933 nalezl jsem v schůzi dne 20. listopadu ] 940.) Jeřábkově cihelně severně ... 

25.
Počta, 1903b. Beiträge zur Kenntnis der Kalkschwämme aus der Kreideformation [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Příspěvky k poznáni vápenitých hub z křidového útvaru. Podava.Prof. Dr. Filip Počta(S dvojitou tabulkou.)(Předlo!eno dne 24. dubna 1903.) Vápenité houby zkamenělé poprvé popsal K.A. ZitteI ve známém svém díle (Lit. čis. 1.) a sice...

 ... Mezery mezi temito otvory jsou celistvé a hladké bez p6rÍ1 a jsou to nejzevnejší vlákna, která kostru budujL Po krycí vrstve, která by sítovinu tuto zastfrala, nikde nebylo nalezeno stopy. Všecky tyto tvary mají vnitrní strukturu podobnou. Sestávají totiž z vláken 0'15-0'2 mm širokých, které složeny jsou z malých jehlic vápenitých a v jistých odstavcích ... 

26.
Weinzettl, 1884. O aporhaidkách (Rostellariích aut.) českého útvaru křídového [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

O aporhaidkách (Rostellariích aut.) českého útvaru křídového.Napsal V. Weinzettl, assist. palaeont. odděleni českého musea. (Pokračování.) (S vyobr. č. 10.) 5. Aporhais acanthochila Wein. (Obr Č. 10. 2, 3.).Na ulitě ohlé napočítati...

 ... Reuss.), avšak nedlouho na to byl od prof. dra Geinitze jako velkokřídlá odrůda s druhem následujícím spojen, což dle četných a dosti dobře zachovaných exemplářů českých souzeno neprávem se stalo. Vyobrazení naše Apor. megaloptera Reuss. (obraz Č. 10. 8) odpovídá úplně obrazci z novějšího dlla prof. dra H. Geinitze. ') 33 Aporhais megaloptera vyskytuje ... 

27.
Perner, 1897. Foraminifery vrstev Bělohorských [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Über die Foraminiferen der Weissenberger Schichten. Von DR. JAR. PERNER, Assistenten an der palaeontologischen Abtheilung des königl. böhm. Museums in Prag. (Resumé des böhmischen Textes.) Vorrede. Die vorliegende Arbeit bildet die...

 ... vápnitý, a při postranním pohledu komůrky 15 nejsou do šíře stlačené, nýbrž kulovit'\ l\. fones (Foram. oi Crag. II. 1 p. 156. pokládá však Reussovu formu T. globifera, vyobrazenou jako fig. 8., za T. globulosa, a formu vyobrazenou jako fig. 7 považuje za jinou, neuvádí však jméno. Tím cítíme se býti utvrzenu vdomněnce, že tento druh, vyznačující ... 

28.
Kořistka, 1902. Antonín Frič: vzpomínky k sedmdesátým narozeninám [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Karl Kořistka, 1902. Antonín Frič: vzpomínky k sedmdesátým narozeninám [Antonín Frič: Erinnerungen zum 70. Geburtstag]: 1–79. + Publikationsverzeichnis: 1–6.

 ... Skříně byly velmi vhodného tvaru, a rovněž i osvědčil se zplisob montáže zkamenělin na pevných podložkách dle vzoru pařížské hornické akademie (Ecole des mines), kterým zamezeno náhodné a často osudné zaměnění exemplářli, jež se tak často přihází ve sbírkách, kde předměty nejsou fixovány, tak že na základě dlouholeté zkušenosti a studia o zařízení ... 

29.
Weinzettl, 1910. Gastropoda českého křídového útvaru [Die Gastropoden der böhmischen Kreideformation] [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Valentin Weinzettl, 1910. Gastropoda českého křídového útvaru [Die Gastropoden der böhmischen Kreideformation]. Palaeontographica Bohemiae (königl. böhmische Gesellschaft der Wissenschaften) Praha 8: 1-56.

 ... široké na zpusob A. megaloptera Reuss, ale zadní jeho kraj jest silne stlušten a povytažen až skoro k zadnímu švu predposledníhozávitku, práve tak jak u Binkhorsta je vyobrazeno. Krídlo, zdá se, melo tvar podobný jako predešlé dva druhy. 41 137. Aporhais stenoptera Goldf. (Tab. VI. fig. 24., 25.) Rostellaria stenoptera G o 1d f II S s 1841/44: Petref ... 

30.
Pia, 1943. Zur Kenntnis der Kalkalgen der sächsisch-böhmischen Kreide [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Zur Kenntnis der Kalkalgen der sächsisch-böhmischen Kreide Von Julius Pia korr. Mitglied d. A kad. d. Wiss. (Mit 4 Tafeln) Vorgelegt in der Sitzung am 17. Dezember 1942. Das hier beschriebene Material ist Eigentum des Staatlichen...

 ... das wohl nicht zu erkennen, man wird aber annehmen dürfen, daß P o č t a ’s Angabe zutrifft, zumal der Fundort derselbe ist. Im Jahre 1912 h at dann Yabe unsere Alge aus dem Zenoman von Jap an beschrieben. Ich zweifle wenigstens nicht, daß sein Petrophyton miyakoense mit P o č t a ’s Cordilites cretosus zusammenfällt. Die Beschreibung Y a b e ’s liefert ... 

31.
Velenovský, 1887. Neue Beiträge zur Kenntnis der Pflanzen des böhmischen Cenomans [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

[...] Pflanzenabdrücke aus den Perucer (Cenomaner) Schichten bereichert, von welchen freilich die Dicotylen-Blätter die zahlreichsten sind. Der billigen Forderung moderner Phytopalaeontologen folgend wollen wir aber die botanisclı...

 ... zaslal mi roku minulého několik kusů drobnozrného arsenu, jehož se v dolu Hideprantově v Jáchymově značné množství objevilo. Jelikož v prů- bírně vněm značné množství stříbra nalezeno, mělo se za to, že pochází z malých, černých, kovově lesklých, v dutinách arsenu narostlých krystalků, jež náležejí některé stříbrem bohaté rudě, snad stefanitu, S nímž i co do tvaru i co do srůstu dvojčatného na první pohled skorem úplně souhlasily, Avšak při gualitativném rozboru

32.
Perner, 1893. Kritisches Verzeichnis der Foraminiferen aus den Priesener Schichten der böhmischen Kreideformation [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

(Resume des böhmischen Textes.) Hiermit lege ich ein vorläufiges Verzeichniss der Foraminiferen aus den Priesener Schichten, einer der obersten Etagen unserer Kreicleformatíon, vor, ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu machen. Zur...

 ... ukázala v netušené míře jejich nesmírnou proměnlivost, zvláště vzhledem k theorii descendenční, než posud se uznává, že pravého kriteria u rozeznávání jednotlivých druhů nalezeno dosud nebylo, zejména u druhů, jež jsou recentní i zároveň fossilní. Úloha objasniti vztahy mezi recentními a fossilními foraminiferami jest stížena mimo jiné tou okolností ... 

33.
Velenovský, 1890. Květena českého cenomanu [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Předmluva. Práce tato jest dokončením studií o křídové floře české, jež bohužel pro různé příčiny nemohly zahrnuty býti v jediném souvislém díle, nýbrž roztříštěny jsou v následujících pojednáních: Die Flora der böhm. Kreideformation...

 ... posud neznáme. Echinostrobus sguamosus Velen. Tab. I. obr. 13., 14., 16—19. Tab. II. obr. 1., 2. Ve jmenované již práci o křídových nahosemenných (1. c.) jest popsáno a vyobrazeno několik úlomků jakési konifery, jež prozatimně zařaděna do mesofitického rodu Echinostrobus. Letošního roku přinesl p. Kalina z lomů Vyšerovických dosti velikou větévku ... 

34.
Perner, 1891. O radiolariích z českého útvaru křídového : Die Radiolarien aus der böhmischen Kreideformation [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Resumé des böhmischen Textes. Die Constatirung fossiler Radiolarien in vortertiären Schichten war schon lange eine wichtige Frage auf dem Gebiete der Palaeontologie, deren Beantwortung aber lange Zeit unerledigt blieb. Selbst Haeckel...

O radiolariich z českého útvaru Napsal Jaroslav Perner, assistent Musea král. křídového. českého v Praze. S tab. X. (Předložil dne 17. dubna 1891 Dr. A. Fri č.) Objevení radiolarií v útvaru křídovém bylo již dávno zajímavým problemempalaeontologie, a sice od té doby, kdy bylo" zjištěno, .že usazeniny na ostrovech Barbadosu, Sicílii. a Nikobarech, známých ... 

35.
Počta, 1892. Über Bryozoen aus dem Cenoman am Fusse des Gangberges bei Kuttenberg [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Über Bryozoen aus dem Cenoman am Fusse des Gangberges bei Kuttenberg von Dr. Philipp Počta In den cenomanen Lehmablagerungen. welche den 352 m hohen Gangberg bei Kuttenberg umranden, fand sich eine reiche Bryozoenfauna, deren Beschreibung...

 ... základní věty obsažené v popisech, které podali (Busk, (Pergens, Zittel, Vine a j., nýbrž spíše chci předpokládati, že jsou všeobecně známy. Nejen číselným poměrem, nýbrž i přirozenou povahou lze vysvětliti, že více pozorovati jsem mohl mechovky kruhoústé než oružnaté. pórech. Jedním z důležitých znaků při popisování zkamenělých mechovek jsou póry ... 

36.
Velenovský & Viniklář, 1931. Flora cretacea Bohemiae IV [ebook]
kreidefossilien.de » Literatur » Digitale Bibliothek

Josef Velenovský & Ladislav Viniklář, 1931. Flora cretacea Bohemiae: Nové dodatky k české křídové květeně IV. Díl. - Neue Beiträge zur böhmischen Kreideflora. IV. Teil. Rozpravy Státního geologického ústavu c̆eskoslovenské republiky 5: 1–112.

 ... exemplářů těchto 4—12 em dlouhých, válcovitých, velkých šišek v nejspodnější etáži ve společnosti dvojitých šištic (obr. 4, 5, 6, 7). Centrální vřeteno jest silné jako brko a posázeno týmiž jizvami, jaké vidíme na dvojitých šišticích. Ojizvené centrální osy byly dávno Velenovskému známy, nemohl však příslušnost jejich rozřešiti. Na mnohých šiškách ... 

Ergebnisseiten: 1 |2

Nicht fündig geworden? Versuchen Sie es mit der Suche in den Literaturnachweisen