Erstellt:
Aktualisiert:
Permalink: kreidefossilien.de/1639

Woldřich, 1918. Příspěvek k paleontologii a stratigrafii českého útvaru křídového

tags: woldrich, neratovice, bivalvia
J. Woldrich über die Bivalven (Pectiniden) von Neratovice
J. Woldrich über die Bivalven (Pectiniden) von Neratovice
Josef Woldřich, 1918. Příspěvek k paleontologii a stratigrafii českého útvaru křídového. I. Fauna neratovická. Lamellibranchiata [Beiträge zur Paläontologie und Stratigraphie der böhmischen Kreideformation. I. Die Fauna von Neratovice]. Rozpravy Ceské Akademie v Praze, Trída II: Matematicko-prírodovedecká (Ceské Akademie) Praha 26 = 1917 (41): 1–40.

Read online

no stream available - check on "sources" for further informations

Abstract

ROCNÍK XXVI. TRIDA II. CÍSLO 41.

Příspěvek k paleontologii a stratigrafii českého útvaru křídového.
I. Fauna neratovická. Lamellibranchiata.


Podává
Doc. Dr. JOSEF WOLDRICH.
Se dvëma tabulkami a 5 obrazy v textu.
(Prcdlozeno dne 8. cervna 1917.)
Üvod.


Severnĕ od zeieznieního mostu na trati Ceské severní dráhy, ktery vede pfes Labe u Neratovic, byla zalozena ph regulaci ríení poblíze pravého brehu labského jímka v místech, kde pfed tím skalnaté dno vystupovalo za noimálního stavu vodního az nad hladinu fícní (text. obr. 1.). Za postupného prohlubování jímky a odlamování skal zjistil jsem, ze se tu vyzdvihuje protábJé eruptivní tëleso, pokryté místy krídovymi sedimenty, které obsahovaly velmi bohatou faunu, Casto pomërnë pëknë zachovanou.

Üzemí nase lezí v oblasti, v níz rozsíreny jsou korycanské vrstvy kfídové spoeívající tu primo na základním horstvu obyëejnë algonkickém.
Algonkium postupuje v Sirofcém pnihu od brehíi vltavskych na SV a blízí se u Lobkovic a Neratovic místy velmi znaënë levému brehu labskému, kdezto odtud dale na SV po pravém bfehu bvá jiz vsudc pokryto mladsími sedimenty krídovymi a diluviélními; srovnej Počtovu mapu sirsího okolí prazského (37). V souvislé aigonkické oblasti mezi levym brebem labskm a pravym bïehem vltavskym leckdc jsou tez zachovány denudacní zbytky t. zv. korycanskych vrstev kfídovych, vyvinutych zde zejména ve facii vápnité. Známy isou hlavne z oblasti lezící mezi vrchem Kopčem slozcnyïn z augititu a KorycanyVodolkouVelkou Vsí. Seznam bohaté fauny zde nalezené byl uvefejnën hlavnĕ Friče m (5, stn 231).1)

l) V závorkách uvedená öisla odpovldaji bcznym tislùm v seznamu literatury na' konci Uto práce.

Tez v neratovickém ostrovë krídovém vyvinuta zejména vápenitá facie korycanskych vrstev a nalezeny tu zkamenĕliny hlavne u Kojetic a Lobkovic p. uiitelem Petrbokem, dále u Mlèkojei. Seznam fauny z prvnich2 mist podal Frič (12), ač tu chybnë náš algonkicky bulizník má jednou za silursky, po druhé za kambricky. [...]

TaxonFinder

Taxonomic ranks shown on mouse-hover may differ from the taxonomic alignment in the publication. Because of the multiple appearances of genera in different taxonomic kingdoms (e.g. Siphonia is a genus in Protozoa→Granuloreticulosea and Animalia→Demospongea) you should verify the taxon (its rank) with the publications description or the link to the Paleobiology Database. Additionally, due to the lack of data at the source "Catalog of Life" perhaps no further data for an extinct taxon is provided here at all.

Related content

additional Info

no remarks yet