Erstellt:
Aktualisiert:
Permalink: kreidefossilien.de/1639

Woldřich, 1917. Příspěvek k paleontologii a stratigrafii českého útvaru křídového [Beiträge zur Paläontologie und Stratigraphie der böhmischen Kreideformation]

tags: woldrich, neratovice, bivalvia
J. Woldrich über die Bivalven (Pectiniden) von Neratovice
J. Woldrich über die Bivalven (Pectiniden) von Neratovice
Josef Woldřich, 1917. Woldřich, 1917. Příspěvek k paleontologii a stratigrafii českého útvaru křídového. I. Fauna neratovická. Lamellibranchiata [Beiträge zur Paläontologie und Stratigraphie der böhmischen Kreideformation. I. Die Fauna von Neratovice]. Rozpravy Ceské Akademie v Praze, Trída II: Matematicko-prírodovedecká (Ceské Akademie) Praha 26 (41): 1-40.

ROCNÍK XXVI. TRIDA II. CÍSLO 41.

Příspěvek k paleontologii a stratigrafii českého útvaru křídového.
I. Fauna neratovická. Lamellibranchiata.


Podává
Doc. Dr. JOSEF WOLDRICH.
Se dvëma tabulkami a 5 obrazy v textu.
(Prcdlozeno dne 8. cervna 1917.)
Üvod.


Severnĕ od zeieznieního mostu na trati Ceské severní dráhy, ktery vede pfes Labe u Neratovic, byla zalozena ph regulaci ríení poblíze pravého brehu labského jímka v místech, kde pfed tím skalnaté dno vystupovalo za noimálního stavu vodního az nad hladinu fícní (text. obr. 1.). Za postupného prohlubování jímky a odlamování skal zjistil jsem, ze se tu vyzdvihuje protábJé eruptivní tëleso, pokryté místy krídovymi sedimenty, které obsahovaly velmi bohatou faunu, Casto pomërnë pëknë zachovanou.

Üzemí nase lezí v oblasti, v níz rozsíreny jsou korycanské vrstvy kfídové spoeívající tu primo na základním horstvu obyëejnë algonkickém.
Algonkium postupuje v Sirofcém pnihu od brehíi vltavskych na SV a blízí se u Lobkovic a Neratovic místy velmi znaënë levému brehu labskému, kdezto odtud dale na SV po pravém bfehu bvá jiz vsudc pokryto mladsími sedimenty krídovymi a diluviélními; srovnej Počtovu mapu sirsího okolí prazského (37). V souvislé aigonkické oblasti mezi levym brebem labskm a pravym bïehem vltavskym leckdc jsou tez zachovány denudacní zbytky t. zv. korycanskych vrstev kfídovych, vyvinutych zde zejména ve facii vápnité. Známy isou hlavne z oblasti lezící mezi vrchem Kopčem slozcnyïn z augititu a KorycanyVodolkouVelkou Vsí. Seznam bohaté fauny zde nalezené byl uvefejnën hlavnĕ Friče m (5, stn 231).1)

l) V závorkách uvedená öisla odpovldaji bcznym tislùm v seznamu literatury na' konci Uto práce.

Tez v neratovickém ostrovë krídovém vyvinuta zejména vápenitá facie korycanskych vrstev a nalezeny tu zkamenĕliny hlavne u Kojetic a Lobkovic p. uiitelem Petrbokem, dále u Mlèkojei. Seznam fauny z prvnich2 mist podal Frič (12), ač tu chybnë náš algonkicky bulizník má jednou za silursky, po druhé za kambricky. [...]

Quelle: http://hdl.handle.net/2027/uc1.b4305?urlappend=%3Bseq=197 (nur mit US-Proxy)

download Woldřich, 1917. Beiträge zur Paläontologie und Stratigraphie der böhmischen Kreideformation
Woldřich, 1917. Beiträge zur Paläontologie und Stratigraphie der böhmischen Kreideformation herunterladen

Kommentare (0)


Erlaubte Tags: Kommentar hinzufügen: