Erstellt:
Aktualisiert:
Permalink: kreidefossilien.de/1638

Počta, 1903b. Příspěvky k poznáni vápenitých hub z křidového útvaru [Beiträge zur Kenntnis der Kalkschwämme aus der Kreideformation]

tags: pocta, porifera, kalkschwämme
F. Pocta über Kalkschwämme
F. Pocta über Kalkschwämme
Filip Počta, 1903b. Příspěvky k poznáni vápenitých hub z křidového útvaru [Beiträge zur Kenntnis der Kalkschwämme aus der Kreideformation]. Rozpravy Ceské Akademie v Praze : Trída 2 12 (25): 1-12.

Read online

no stream available - check on "sources" for further informations

Abstract

Příspěvky k poznáni vápenitých hub z křidového útvaru.

Podava.
Prof. Dr. Filip Počta
(S dvojitou tabulkou.)
(Předlo!eno dne 24. dubna 1903.)


Vápenité houby zkamenělé poprvé popsal K.A. ZitteI ve známém svém díle (Lit. čis. 1.) a sice přidal ke třem v Haecklově velké monografii (Lit. č. ll.) ustanoveným podřádům Ascones, Leucones a Sycones ještě čtvrtý Pharetrones, který největšf díl zkamenělých tvarů v sobě zahrnoval.

Mimo to v podřádu Haecklově Syconcs \istanovil jurský rod Protosycon. Podřád Pharetrones byl později předmětem hojných zkoumáni a brzovyskytl se i nepřítel, který povahu vápenitých hub jemu přímo odpíral. Byl to Steinman n (Lit. č. 111.). Obhájci jeho byli Dun i k o wsk i (Lit. č. IV.), který však Pharetrones za čeleď Haecklo\'a podřádu Leucones považoval a hlavní znak, vláknitost kostry jejich za druhotný zjev zkameněním povstalý vydával a pak Hinde (Lit. č. V.), který samostatnost jejich fastával. I pisatel těchto řádek (Lit. č. VI.) snažil se v popisech tvarů z českého křidového útvélru samostatnost jejich odŮvodniti.

Že názory tyto u zoolngO s nt:důvěrou byly přijímány, to snadno vysvčtluje se tím, že v nynější zvířeně vápenitých hub takové ústrojnosti
více není a že zkamenělé tvary a! na nepatrné výjimky daleko značnějšfmi rozměry se vyznačují, než kdy u žijících pozorovány byly. O poměrech těchto bUže se ještě zmíníme.

Zatím však známost zkamenělých hub vápenitých zajímavým způsobem byla rozšiřena. DoederIein nalezl (Lit. č. VII.) v japonském
moři nový recentní druh vápenité houby, který kostrou svou ode všech dosud známých se patrně liší tak, že bylo třeba, proň nový podřád Lithonina utvořiti. Brzy po té popsal Hinde (Lit. č. VIII.) z třetihor australských nové tvary, které vesměs jsou podobné ústrojnosti jako houba z moře [...]

Pictures from the publication

no pictures available

TaxonFinder

no scientific (taxonomic) names found

Related content

additional Info

no remarks yet