Erstellt:
Aktualisiert:
Permalink: kreidefossilien.de/1632

Weinzettl, 1884. O aporhaidkách (Rostellariích aut.) českého útvaru křídového

tags: weinzettl, gastropoda
V. Weinzettl über einige Schnecken
V. Weinzettl über einige Schnecken
Valentin Weinzettl, 1884. O aporhaidkách (Rostellariích aut.) českého útvaru křídového [~Über die Aporrhaidae (Rostellarien aut.) der böhmischen Kreideformation]. Vestnik Ceského geologického ústavu Praha XIII: 7-9, 31-33, 55-57.

O aporhaidkách (Rostellariích aut.) českého útvaru křídového.
Napsal V. Weinzettl, assist. palaeont. odděleni českého musea. (Pokračování.) (S vyobr. č. 10.)

5. Aporhais acanthochila Wein. (Obr Č. 10. 2, 3.).
Na ulitě ohlé napočítati lze 5-6 rychle se rozšiřujících závitků bez zachovalá struktury. Kanálek tenký, zahnutý zadnl rýha dlouhá, spodní pysk byl široko rozprostřen. Ze vnl pysk rozdělen ve čtyři rovné po délce okýloné prsty. Podobná aporhaidka popsána byla z anglického
gaultu pod jménem Aporhais pachysoma Gard. a lišl se od naši tlm, že · křldlo jen dvojprsté má. Sbírky musejuI obsahují pět individui tomuto druhn jež však vesměs silně smáčknuty a porouchány jsou. Vyobrazeni 10. 2 představuje pouze křldlo, ježto vfnutf na hladkém pysku spodním spočlvajícl suadno odpadlo, kdežto táž, avšak bez křldla, ve vyobrazeni 3.podánu. Na vyobrazeném křl dle prvnl prst ulomen. Že obě vyobrazeni jednomu druhu náležejl, poznati lze na exempláři jiném, u něhož obé sice zachováno, avšak valně stlačeno a pošinuto jest. Ve sbírce skamenělin okol! Března a Loun; již dr. Čurda českému museu daroval, jest dosti zachovlňý exemplař této specie, který v pozdějšlm člsle vyobrazen bude.

6. Aporhais Schlottheimi Röm. (Obraz č. 10. 4)
Počet závitků neurčiteluý. Poslednl z nich nápadně naduřen. Závitky byly jemně rýhovány s 2-3 vysedlejšlmi páskami na basi jednotlivých závitků. Podélué [...]

Quelle:

Teil I: http://kramerius.lib.cas.cz/search/handle/uuid:4bfbb008-5625-11e1-1726-001143e3f55c

Teil II: http://kramerius.lib.cas.cz/search/handle/uuid:4bfbb020-5625-11e1-1726-001143e3f55c

Teil III: http://kramerius.lib.cas.cz/search/handle/uuid:4bfbb038-5625-11e1-1726-001143e3f55c

download Weinzettl, 1884. O aporhaidkách (Rostellariích aut.) českého útvaru křídového
Weinzettl, 1884. O aporhaidkách (Rostellariích aut.) českého útvaru křídového herunterladen

Kommentare (0)


Erlaubte Tags: Kommentar hinzufügen: